Regulamin zakupów

Rozdział I

DEFINICJE

 1. Sprzedający – Herrmann Polska Sp. z o.o. posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 56-400 Oleśnica, Spalice ul. Boguszycka 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146488, NIP: 911-00-00-342, REGON 930619521, adres poczty elektronicznej: herrmann@herrmann.com.pl; biuro@herrmann.com.pl, numer telefonu:+48 71 398 34 03, numer telefonu/faksu: +48 71 314 35 10;
 2. Kupujący -osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, czy też osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która:
  2.1.  jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwaną kiedyś Ewidencją Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i
  2.2.  dokonała lub zamierza dokonać zakupu Towarów u Sprzedającego poprzez Sklep w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 3. Sklep – Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedającego, funkcjonujący pod adresem: www.sklep.herrmann.com.pl za pośrednictwem którego Kupujący może nabyć Towary;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego w ramach Sklepu Internetowego do sprzedaży:
 6. Katalog – wykaz Towarów wraz z ich oznaczeniami, które Sprzedający może sprowadzić na życzenie Kupującego;
 7. Cennik – wykaz Towarów wraz z ich oznaczeniami i cenami
 8. Cena – cena brutto Towaru wraz z podatkiem VAT, wyrażona w euro (EUR), znajdująca się obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru;   
 9. Zamówienie – złożenie przez Kupującego do Sprzedającego oświadczenie woli w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą;
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 11. Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
 12. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
 13. Godziny robocze - godziny od 8:00 do 16:00 w Dniach Roboczych;
 14. Koszty dostawy Towaru – rozumie się przez to koszty poniesione przez Sprzedającego niezbędne do dostarczenia Towaru Kupującemu zgodnie z Zamówieniem;
 15. Konto – usługa elektroniczna o charakterze informacyjno-transakcyjnym oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, założona Kupującemu w Sklepie Internetowym w wyniku procesu rejestracji, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz złożone przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym, jak również przyznane Kupującemu rabaty;
 16. System - witryna internetowa Sklepu Sprzedającego;
 17. Regulamin - regulamin określający warunki korzystania ze Sklepu Internetowego Herrmann Polska  Sp. z o.o.. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu niniejszego regulaminu;

 

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I Informacje o Sklepie

 1. Sklep Internetowy Herrmann Polska Sp. z o.o. działający pod adresem: www.sklep.herrmann.com.pl prowadzony jest przez Sprzedającego.
 2. Wszelkie informacje zawarte na naszych stronach www.herrmann.com.pl  oraz www.sklep.herrmann.com.pl skierowane do potencjalnych Kupujących nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ustawy z dnia 23 kwiecień 1964r. a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Składając Zamówienie Kupujący składa Sprzedającemu propozycję zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Herrmann Polska Sp. z o.o. możliwe jest za pośrednictwem sprzętu komputerowego lub innych urządzeń multimedialnych z zaktualizowanym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, poprzez przeglądarki internetowe w wersjach minimum: Internet Explorer 8, Fire Fox 5, Google Chrome 11.
 5. W stosunku do towarów, o których mowa w Rozdziale I ust.5 w pkt a. warunkiem ich zakupu jest zawarcie pisemnej umowy Kupującego ze Sprzedającym na przejęcie obsługi serwisowej palników w okresie gwarancyjnym.
 6. Składanie Zamówień możliwe jest wyłącznie poprzez Kupujących spełniających warunki określone w Rozdziale I pkt 2. oraz w Rozdziale I pkt 5. Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej tzn. z udziałem Konsumenta.
 7. Obowiązują wyłącznie nasze warunki sprzedaży, żadne warunki lub uzgodnienia inne niż te, które wynikają z niniejszych, nie będą wiążące dla Herrmann Polska Sp. z o.o.. Odstępstwa od naszych warunków sprzedaży będą skuteczne wyłącznie wówczas, jeżeli zostaną pisemnie potwierdzone przez Herrmann Polska Sp. z o.o..
 8. Zawartość Sklepu została sporządzona w języku polskim i na podstawie polskiego prawa, dlatego materiały zawarte na niniejszej stronie mają zastosowanie i są dostępne do wykorzystania wyłącznie na terenie Polski.
 9. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności: ceny, katalogi, foldery, broszury, zdjęcia, fotografie, rysunki, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na naszych stronach: www.herrmann.com.pl  oraz www.sklep.herrmann.com.pl kierowane przez Sprzedającego do potencjalnych Kupujących nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa: Kodeks Cywilny z dnia 23 kwiecień 1964r., a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

  II. Rejestracja
   
 10. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna.
 11. W przypadku składania zamówień poprzez formularz dostępny w Sklepie, rejestracja Kupującego jest niezbędna do skutecznego dokonania zakupu.
 12. Warunkiem poprawnej rejestracji w Sklepie jest zdalne wypełnienie formularza elektronicznego poprzez wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych Kupującego umożliwiających rejestrację Konta, takich jak:
  3.1. Nazwę firmy i jej adres siedziby
  3.2. Adres wysyłkowy jeżeli jest inny niż siedziba firmy
  3.3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz Regon
  3.4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu
  3.5. Adres poczty elektronicznej (e-mail) i/ lub numer faksu
  3.6. Numer telefonu kontaktowego
 13. Złożenie Zamówienia w Sklepie poprzez Formularz Zamówienia możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Konta.
 14. Adres e-mail i/lub numer faksu oraz numer telefonu są niezbędne w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, jak również do kontaktu kuriera z Kupującym przy uruchomieniu procedury wysyłkowej.
 15. W procesie rejestracji Kupujący samodzielnie ustala i wprowadza unikalny login oraz hasło, które umożliwią mu logowanie się do Konta.
 16. Na podany przez Kupującego przy rejestracji e-mail wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca Jego rejestrację.
 17. Po dokonaniu rejestracji, Kupującemu tworzone jest indywidualne Konto z uwzględnieniem ewentualnych rabatów.
 18. Herrmann Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymogu dostarczenia przez Kupującego dokumentów założycielskich firmy: Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, Regon, NIP między innymi w celu ustalenia Kupującemu rabatów.
 19. W procesie rejestracji Konta Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na udostępniony w tym celu adres poczty elektronicznej, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę Danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie.
 20. Wypełniając i akceptując Formularz Rejestracyjny Kupujący wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie.
 21. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Kupujący oświadcza, że jest przedsiębiorcą i będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

  III. Zamówienia

 22. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 23. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się do Konta.
 24. Złożenie Zamówienia poprzez e-mail lub Formularz Zamówienia Sklepu możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
 25. Realizacja Zamówienia odbywa się w Dniach Roboczych, w Godzinach Roboczych.
 26. W formularzu Zamówienia Kupujący wypełnia obowiązkowe dane oznaczone jako obligatoryjne, dodatkowo może podać inne dane , nieoznaczone jako  obligatoryjne.
 27. Zamówienie składane przez Kupującego bezwzględnie musi posiadać formę pisemną, przesłane opcjonalnie:
  6.1. Za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym poprzez umieszczenie wybranych Towarów w wirtualnym koszyku, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w Sklepie i dokonanie zakupu. Przez cały czas trwania Zakupów Kupujący ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka naszego.
  6.2. e-mailem na adres: herrmann@herrmann.com.pl lub biuro@herrmann.com.pl z podaniem przez Kupującego danych do faktury określających dokładną nazwę i adres jego firmy (łącznie z NIP i numerem telefonu kontaktowego, oraz adresem e-mail lub numerem faksu) oraz asortyment, ilość zamawianego towaru, a także miejsce dostawy. Zamówienie przesłane mailem powinno być wskazywać osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego, natomiast  zamówienie złożone faksem powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
  6.3. Faksem pod numer 71/314 35 10 z podaniem przez Kupującego danych do faktury określających dokładną nazwę i adres jego firmy (łącznie z NIP i numerem telefonu kontaktowego, oraz adresem e-mail lub numerem faksu) oraz asortyment, ilość zamawianego towaru, a także miejsce dostawy. Zamówienie przesłane faksem powinno być wskazywać osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego i być podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
 28. Po wybraniu Towarów Kupujący umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w Sklepie. Przez cały czas trwania zakupów Kupujący ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka oraz dokonywania zmian.
 29. Złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem . Za moment przyjęcia zamówienia uważa się:
  8.1.   w przypadku zamówień złożonych poprzez Formularz Zamówienia dostępny w Sklepie lub e-mail  - przesłanie przez Sprzedającego do Kupującego informacji w formie elektronicznej o nadaniu statusu „Przyjęte do realizacji”, wskazujące: numer Zamówienia, datę złożenia Zamówienia, osobę zamawiającą, wartość Zamówienia w EUR, wybraną formę płatności oraz sposób dostawy.
  8.2.   w przypadku zamówień złożonych faksem – przesłanie przez Sprzedającego do Kupującego informacji faksem bądź e-mail o nadaniu statusu „Przyjęte do realizacji”.
 30. W celu skutecznego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest przy składaniu Zamówienia do podania co najmniej jednego z aktualnych danych takich jak: numer faksu, adres e-mail.
 31. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.

  IV. Umowa Sprzedaży
   
 32. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a samo złożenie Zamówienia przez Kupującego nie oznacza zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym.
 33. Towar, o którym mowa w Rozdziale I pkt 5a, może być nabyty przez Kupującego wyłącznie wtedy, gdy ma podpisaną odrębną Umowę Współpracy na zakup palników olejowych i gazowych ze Sprzedającym.
 34. Składając Zamówienie Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 35. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie dojścia do Kupującego informacji wysłanej przez Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Kupującego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem z informacją : „Przyjęte do realizacji”.
 36. W ramach zawartej w wyżej wskazany sposób Umowy Sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią akceptacji Zamówienia wysłanego Kupującemu.
 37. Kupujący zobowiązuje się do odbioru Towaru i uregulowania zapłaty za dostarczony Towar wraz z Kosztami dostarczenia Towaru .
 38. Własność Towaru przechodzi na Zamawiającego w chwili zapłaty Ceny Towaru + VAT zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 39. W przypadku braku uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą Ceny Zamówienia + VAT i Kosztów dostawy Towaru w terminie wskazanym w Rozdziale II ustęp VII pkt 3 poniżej Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od Zamówienia.
 40. W przypadku nie odebrania Towaru i braku dokonania wpłaty kwotą Ceny Zamówienia +VAT w terminie wskazanym powyżej w Rozdziale II ustęp VII pkt 4 Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od Zamówienia.
 41. W przypadku wyboru sposobu płatności - Płatne za pobraniem - i nie odebrania przesyłki z Towarem, Sprzedający ma prawo od umowy odstąpić z winy Kupującego, a także uniemożliwić Kupującemu dokonywanie zamówień z wyborem metody płatności - Płatność za pobraniem.

  V. Dostępność Towaru i czas realizacji zamówienia
   
 42. Przedstawiony w Sklepie stan Towarów oraz czas realizacji umieszczony przy jego opisie mają wyłącznie charakter  orientacyjnej dostępności Towaru i nie wiążą Sprzedającego.
 43. W sytuacji, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej Sklepu, Kupujący jest o tym fakcie niezwłocznie informowany drogą mailową lub faksową.
  Kupujący ma wówczas prawo:
  2.1. Anulować Zamówienie w całości lub częściowo,
  2.2. Wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia.
 44. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności Towaru w magazynie Sprzedającego,  zazwyczaj wynosi on do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie zawierania Umowy Sprzedaży Kupującego ze Sprzedającym podano inny termin. Przy czym termin realizacji Zamówienia uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu Towar zostanie przygotowany do wydania/wysłania Kupującemu, spedytorowi lub przewoźnikowi, bądź wydany w oznaczonym dniu Kupującemu, spedytorowi czy przewoźnikowi z magazynu Sprzedającego. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia liczy się w następujący sposób:
  3.1.W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem z góry na rachunek bankowy na podstawie faktury pro-forma: - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego nr 98 1090 2415 0000 0006 1200 7788 zapłatą pełnej kwoty  brutto wynikającej z faktury proforma wraz z Kosztami dostawy Towaru.
  3.2 W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem: - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3.3 W przypadku wyboru przez Kupującego osobistego odbioru Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Kupującego – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 45. W przypadku braku Towarów objętych Zamówieniem, Sprzedający  zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji Zamówienia do kilku tygodni o czym Kupujący jest niezwłocznie informowany.

  VI. Ceny                            
   
 46. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w euro (EUR) i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 47. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostarczenia Towaru.
 48. EUR przeliczane jest po aktualnym kursie sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury VAT.
 49. Kupujący składając Zamówienie poprzez formularz Sklepu musi być zalogowany. Obowiązują go Ceny + VAT widoczne po zalogowaniu, uwzględniające rabat.
 50. Automatyczna informacja o kwocie  Zamówienia przesłana ze strony Sklepu Sprzedającego na adres mailowy Kupującego wyrażona jest w EUR brutto. Na fakturze wartość ta zostanie przeliczona na złote polskie (PLN).
 51. Cena Towaru, który w momencie Składania Zamówienia jest niedostępny u Sprzedającego może ulec zmianie. Kupujący jest o tym fakcie informowany przed zawarciem Umowy Sprzedaży, w takiej sytuacji Kupujący ma możliwość:
  6.1 anulować Zamówienie w całości lub częściowo,
  6.2. wyrazić zgodę na zmianę Ceny.
 52. Wynagrodzenie za Zamówienie obejmuje zapłatę 100% kwoty Ceny brutto i Kosztów dostawy Towaru.

  VII. Formy i terminy płatności
   
 53. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:
  1.1 Przelew z góry na rachunek bankowy Sprzedającego po otrzymaniu faktury proformy.
  1.2 Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  1.3 Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 54. W tytule zapłaty za zamówione Towary należy podać numer Zamówienia – w przypadku skorzystania z Formularza Zamówienia Sklepu lub numer faktury proforma.
 55. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem na podstawie faktury proforma, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia roboczego od momentu otrzymania faktury proformy wysłanej przez Sprzedającego.
 56. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności i odbioru Towaru w terminie 1 dnia roboczego od momentu otrzymania Akceptacji Zamówienia wysłanej przez Sprzedającego.
 57. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pobraniem, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Przedstawiciel firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego Towaru wraz z kosztami przesyłki pobraniowej.
 58. W przypadku braku uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą Ceny Zamówienia + VAT i Kosztów dostawy Towaru w terminie wskazanym powyżej w Rozdziale II ustęp VII pkt 3 Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od Zamówienia..
 59. W przypadku nie odebrania Towaru i braku dokonania wpłaty kwotą Ceny Zamówienia +VAT w terminie wskazanym powyżej w Rozdziale II ustęp VII pkt 4 Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od Zamówienia.
 60. W przypadku wyboru sposobu płatności - Płatne za pobraniem - i nie odebrania przesyłki z Towarem, przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedającego. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o ponowne wysłanie Towaru pod warunkiem, że pokryje koszty ponownej przesyłki dokonując przedpłaty. Jeżeli z upływem 3 Dni Roboczych od dnia wysłania Kupującemu faktury proforma, Kupujący nie dokona płatności w celu ponownego wysłania Towaru, Sprzedający ma prawo od umowy odstąpić z winy Kupującego, a także uniemożliwić Kupującemu dokonywanie zamówień z wyborem metody płatności - Płatność za pobraniem.
 61. Sprzedający zastrzega sobie prawo ograniczenia Kupującemu dostępnych sposobów płatności,  w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo w części i to niezależnie od wybranej przez Kupującego metody płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

  VIII. Faktury VAT
   
 62. Na wszystkie sprzedane Towary wystawiamy faktury VAT. Nie wystawiamy faktur VAT w walutach innych niż  w złotych polskich (PLN).
 63. Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi w Zamówieniu.
 64. Składając Zamówienie u Sprzedającego, Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Kupującego.

  IX. Zastrzeżenie własności
   

Dostarczony Towar pozostaje własnością Sprzedającego aż do chwili, gdy Kupujący zaspokoi wszystkie roszczenia Sprzedającego wynikające z transakcji.

ROZDZIAŁ III

DOSTAWA

I. Formy dostawy

 1. Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
  1.1 Przesyłka kurierska – Towar wysyłany jest do Kupującego po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego zapłatą pełnej Ceny + VAT wraz z kosztami dostawy wynikającej z faktury proforma.
  1.2 Przesyłka kurierska za pobraniem – dostępny Towar przekazywany jest do realizacji natychmiast po przesłaniu Kupującemu oświadczenia Sprzedającego o akceptacji Zamówienia przez Sprzedającego.
  1.3 Odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sprzedającego.
 2. W sytuacji braku możliwości odbioru Towaru we wskazanym terminie realizacji, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedającego drogą e-mail lub faksem.
 3. Do każdej przesyłki Sprzedający dołącza fakturę VAT. Faktura umieszczana jest w przeźroczystej kopercie foliowej naklejonej na zewnętrznej stronie foliopaku paczki.

  I. Odbiór przesyłki kurierskiej
   
 4. W przypadku braku możliwości odbioru Towaru we wskazanym terminie realizacji, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie o tym fakcie poinformować Sprzedającego drogą e-mail lub faksem.
 5. W sytuacji niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. Przy odbiorze Towaru przesłanego firmą kurierską Kupujący ma obowiązek obejrzeć Towar objęty Zamówieniem i sprawdzić czy Towar posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, lub czy opakowanie Towaru jest nienaruszone i czy przesyłka jest zgodna z Zamówieniem, a w przypadku wyboru sposobu płatności – Płatne za pobraniem - dopiero po uregulowaniu należności przedstawicielowi firmy kurierskiej. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w Rozdziale III ustęp IV. O zaistniałej sytuacji należy bezzwłocznie zawiadomić Sprzedającego zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozdziale III ustęp IV.

  III. Koszty dostawy
   
 7. Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna.
 8. Wysyłka i dostawa paczek odbywa się tylko w dni robocze tj. poniedziałek – piątek.
 9. Koszty dostarczenia Towaru są niezależne od Ceny Towaru i są pokrywane w całości przez Kupującego. Zamówiony Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 10. Za usługi dodatkowe wykonywane przy wysyłce na życzenie Kupującego pobierane będą odrębne opłaty.
 11. Koszty wysyłki wyliczane są na podstawie: waga brutto produktu + waga opakowania; oraz gabarytu przesyłki (patrz: przesyłki niestandardowe), a także usług dodatkowych.
 12. Ceny przesyłek :

   

Cennik przesyłek w EUR - bez pobrania – kurier DPD

 
 

L.p.

Przedział wagowy

Cena netto

Cena brutto

Terminy dostaw

 

1.

do3 kg

3,95 €

4,86 €

Przewidywany termin doręczenia Przesyłki krajowej
Odbiorcy: 1 dzień roboczy liczony od dnia
nadania Przesyłki.

 

 

2.

do5 kg

4,19 €

5,15 €

 

3.

do30 kg

4,63 €

5,70 €

 

4.

do50 kg

Przesyłka na palecie

8,78 €

10,80 €

Przewidywany termin doręczenia Przesyłki krajowej

Odbiorcy: do 2 dni roboczych liczonych od dnia
nadania przesyłki.

 

 

 

Cennik przesyłek w EUR - za pobraniem - kurier DPD

 

1.

do3 kg

5,58 €

6,86€

Przewidywany termin doręczenia Przesyłki krajowej
Odbiorcy: 1 dzień roboczy liczony od dnia
nadania Przesyłki.

 

 

2.

do5 kg

5,81 €

7,15€

 

3.

do30 kg

6,26 €

7,70€

 

4.

do50 kg

Przesyłka na palecie

10,41 €

12,80€

Przewidywany termin doręczenia Przesyłki krajowej
Odbiorcy: do 2 dni roboczych liczonych od dnia
nadania przesyłki.

 

 

 

 

1. Wartość pobrania powyżej 5000 zł (PLN) skutkuje dodatkową opłatą w wysokości
0,1% kwoty pobrania.

2. Max kwota pobrania COD to 3000 EUR

3. Przesyłki o wartości przekraczającej 5000zł.(PLN) obciążane są dodatkową opłatą
ubezpieczeniową w wysokości 0,1% wartości przesyłki.

 6.1. Parametry paczki:

-  Maksymalna waga paczki w przesyłce – 30kg
-  Maksymalna długość – 175cm
-  Wysokość + szerokość + długość ≤250 cm
-  Maksymalna objętość paczki – 0,25 m3.

 

Przesyłki niestandardowe - DPD

Przesyłka dłużycowa

 * W przypadku, gdy długość paczki przekracza 175cm, nalicza się dodatkowe
100kg do wagi każdej przesyłki za każdy rozpoczęty metr powyżej tej długości
(usługa dostępna tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z nami.

Przesyłka gabarytowa

 * W przypadku gdy waga gabarytowa, liczona według podanego niżej wzoru
przekracza wagę rzeczywistą, cena ustalana jest za wagę gabarytową.
(naliczana dla paczek o objętości powyżej 0,25m3 czyli 250000cm3.

 * Jeżeli waga gabarytowa liczona ze wzoru nie przekracza 41,6kg na list
przewozowy wpisywana jest waga rzeczywista paczki:
waga gabarytowa  = wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość(cm)

                             6000

 


6.2. W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej50 kgustalany jest indywidualny koszt dostarczenia towaru, o którym Kupujący po złożeniu Zamówienia jest niezwłocznie informowany poprzez faks bądź e- mail.

6.3. W przypadku towaru o nietypowych gabarytach doliczone są dodatkowe koszty jak za przesyłki niestandardowe.

IV. Zwroty

Sprzedający nie przyjmuje zwrotu Towaru.

 1. W wyjątkowych sytuacjach Sprzedający może udzielić Kupującemu pozwolenia na zwrot Towaru zakupionego u Sprzedającego. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Towar na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury. Zgoda Sprzedającego na odesłanie Towaru obowiązkowo musi posiadać formę pisemnie.
 2. Odsyłany Towar bezwzględnie musi być w stanie nienaruszonym oraz bez oznak jakiegokolwiek użytkowania, rozkręcania, ubytków, zabrudzeń.
 3. Jeżeli Kupujący odeśle Towar do Sprzedającego bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu należności za zwrócony Towar. Sprzedający ma wówczas prawo do zniszczenia Towaru bez wypłaty odszkodowania, jeśli Kupujący nie odbierze go w ciągu 10 dni liczonym od momentu pisemnego wezwania wysłanego przez Sprzedającego Kupującemu. Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnień Kupującego z tytułu wad.

  V. Informacje ogólne o dostawie
   
 4. Do każdej przesyłki Sprzedający dołącza fakturę VAT. Faktura umieszczana jest w przeźroczystej kopercie foliowej naklejonej na zewnętrznej stronie foliopaku paczki.
 5. Wszystkie Towary są nowe i wolne od wad. W sytuacji otrzymania Towaru niezgodnego z zamówieniem lub wadliwego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do jego naprawy lub wymiany.
 6. Towar wysyłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej jest ubezpieczony i należycie przygotowany do transportu. W momencie dostawy Towaru kurier przedstawia Kupującemu do podpisu dokumenty przewozowe. Kupujący zobowiązany jest do skontrolowania przyjmowanej przesyłki pod względem: kompletności dostawy, uszkodzeń zewnętrznych jak i wewnętrznych po podpisaniu dokumentów transportowych.
 7. Uszkodzenia zewnętrzne opakowania oraz uszkodzenia Towaru wewnątrz muszą być zgłaszane pisemnie zarówno kurierowi dostarczającemu przesyłkę jak i Sprzedającemu w dniu zaistnienia zdarzenia. Sprzedający otrzymuje wówczas od Kupującego skan protokołu szkody (wskazane jest dołączenie zdjęć uszkodzeń) przesłany faksem bądź mailem.
 8. Reklamacje dotyczące kompletności oraz prawidłowości dostaw, w tym widocznych wad lub uszkodzeń rozpatrywane będą wyłącznie do 3 dni po dostawie.
 9. W wyjątkowych sytuacjach Sprzedający może udzielić Kupującemu pozwolenia na zwrot Towaru zakupionego u Sprzedającego. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Towar na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury. Zgoda Sprzedającego na odesłanie Towaru obowiązkowo musi posiadać firmę pisemnie.

ROZDZIAŁ IV

GWARANCJA I REKLAMACJA TOWARU

I. Gwarancja

Wszystkie Towary zakupione w Sklepie objęte są roczną gwarancją producenta liczoną od daty sprzedaży, chyba że indywidualna umowa stanowi inaczej. Za datę sprzedaży uważa się dzień wydania Towaru z magazynu Sprzedającego uwidoczniony na fakturze VAT wystawioną przez Sprzedającego. Szczegóły zasad gwarancji określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym i „Ustawie o prawach konsumenta” w części dotyczącej Przedsiębiorcy.

 1. Do każdej przesyłki Sprzedający dołącza stosowne dokumenty takie jak: faktura VAT i WZ, gdzie faktura VAT stanowi podstawę gwarancji.
 2. Gwarancją nie są objęte:
  a) elementy ulegające naturalnemu zużyciu (eksploatacji) takie jak: dysze olejowe, elektrody, wkłady filtra itp.
  b) wady powstałe w wyniku:
  - uszkodzeń mechanicznych,
  - eksploatacji urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - niewykonywania przeglądów lub konserwacji urządzenia, wynikających z dokumentacji DTR i /lub zaleceń producenta,
  - wykonywanie przeglądu serwisowego palników przez firmę nieuprawnioną (w przypadku skorzystania z gwarancji Sprzedający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty firmy serwisowej nadające jej kwalifikacje i uprawnienia),
  - nieprzestrzegania zasad postępowania zawartych w dokumentacji DTR,
  - niewłaściwego uruchamiania palnika przez użytkownika lub osoby trzecie  nieuprawnione.
 3. Większość Towarów posiada specjalne ponumerowane stickery oraz zabezpieczenia producentów chroniące przed ingerencją osób nieuprawnionych.
 4. Reklamację z tytułu gwarancji Kupujący składa bezpośrednio tam, gdzie nabył Towary u Sprzedającego.

  II. Reklamacja Towaru
   
 5. Wady Towaru zakupionego od Sprzedającego Kupujący zgłasza poprzez przesłanie wadliwego Towaru Sprzedającemu wraz z kartą reklamacyjną zawierającą opis nieprawidłowości działania urządzenia (patrz wzór karty reklamacyjnej) na adres: Herrmann Polska Sp. z o.o., Spalice ul. Boguszycka 3, 56-400 Oleśnica.
 6. Karta reklamacyjna musi zawierać pełne dane Kupującego: nazwę firmy i jej adres, numer faktury VAT której dotyczy wadliwy Towar oraz dokładny opis wady Towaru, osobę do kontaktu, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.
 7. Zgłoszenia reklamacyjne nie spełniające postanowień Rozdziału IV ustęp II pkt 1 i 2 nie będą realizowane do czasu ich uzupełnienia.
 8. Towary przesłane Sprzedającemu w trybie reklamacji zostaną niezwłocznie sprawdzone i przebadane u Sprzedającego, jeżeli jednak decyzja o naprawie gwarancyjnej będzie wymagała opinii ze strony producenta, Towar zostanie przesłany do serwisu producenta. O decyzji Kupujący zostanie poinformowany nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany faksem, drogą poczty elektronicznej, bądź poczty tradycyjnej .
 9. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający może według własnego uznania: usunąć wady, wymienić na wolny od wad lub wykonać dostawę zastępczą. Wybór sposobu wywiązania się z warunków gwarancji należy do Sprzedającego, lecz powinien uwzględniać interesy obu stron.
 10. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Sprzedający wyłącznie przy dostawie kurierem firmy DPD, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przez Kupującego Sprzedającemu. Sprzedający sam zleca firmie kurierskiej odbiór przesyłki reklamacyjnej od Kupującego.
 11. Jeżeli Kupujący zgłosi nieuzasadnioną reklamację, to jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z kontrolą tego stanu rzeczy, jak również pokrycia kosztów odbioru i wysyłki reklamowanego Towaru.
 12. Sposób i termin wysyłki zostanie podany po rozpatrzeniu reklamacji.
 13. Jeżeli Towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Sprzedający wzywa Kupującego na piśmie do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Towar będzie przechowywany w magazynie Sprzedającego do końca terminu określonego przez Ustawodawcę.
 14. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

ROZDZIAŁ V

DANE OSOBOWE I OCHRONA PRYWATNOŚCI

I. Dane osobowe i ochrona prywatności

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający.

 1. Dane osobowe Kupującego takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego i faksu, adres dostawy, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej – NIP będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  - realizacji Zamówień i dostaw
  - umieszczania Kupującego w bazieKupujących
  - założenia i utrzymania konta Kupującego
 2. Kupujący może również wyrazić odrębną zgodę Sprzedającemu na przetwarzanie jego danych, w celu przekazywania mu drogą elektroniczną informacji handlowych, materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego dotyczących oferty Sklepu.
 3. Rejestrując się w Sklepie lub składając Zamówienie u Sprzedającego, Kupujący udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z Rejestracją w Sklepie, w związku z realizacją Zamówień.
 4. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 5. Powierzone Sprzedającemu Dane osobowe Kupujących są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  I. Polityka prywatności Sklepu
   
 6. Dane osobowe przekazywane nam przez Kupujących przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Kupujących zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Kupujących przechowywane są na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.
 7. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Kupującego przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Kupującego, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Kupujący w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Kupującego przechowują informacje na temat:
  - sesji Użytkownika,
  - ostatnio oglądanych produktów,
  - oddania głosu w ankiecie
 8. Nie odpowiadamy za zawartość stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów stron, których linki nie są administrowane przez nas, ale są zamieszczone na stronie internetowej naszego Sklepu. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Kupujący czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Kupujący udostępni im swoje dane osobowe
 9. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres herrmann@herrmann.com.pl; biuro@herrmann.com.pl, bądź telefonicznie po numerem:71 398 34 03, lub 71 314 35 10;

ROZDZIAŁ VI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający nie odpowiada za  szkody wynikłe z:
  a. Błędów w działaniu Internetu, awarii urządzeń do przetwarzania danych oraz oprogramowania Kupującego;
  b. Korzystania przez Kupującego ze Sklepu Sprzedającego w sposób niewłaściwy;
  c. Braku dostosowania się przez Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający;
  d. Braku możliwości dostępu do Sklepu Internetowego Sprzedającego z przyczyn niezależnych od Sprzedającego;
  e. Siły wyższej;
  f. Planowanej przerwy technicznej w celu bieżącej obsługi serwera i oprogramowania Sklepu.
 2. Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonaniem Zamówienia, w tym poprzez podanie błędnych danych w formularzu rejestracyjnym lub Zamówieniu.
 3. Kupujący zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia Sprzedającego o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej, którą posługuje się w komunikacji ze Sprzedającym, a przy likwidacji lub zmianie adresu poczty elektronicznej zapewnienie przekierowania przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W sytuacji niedopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.
 4. Sprzedający wyłącza rękojmię za wady fizyczne urządzeń będących przedmiotem sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści, jakie Kupujący mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów ogranicza się do wysokości kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.

   

 

ROZDZIAŁ VII

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Regulamin Zawartość stron Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim na rzecz Sprzedającego, dlatego zabrania się ściągania, kopiowania, rozpowszechniania  jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie Sklepu (w tym: zdjęć, rysunków,opisów,grafiki i regulaminu) bez pisemnej zgody Sprzedającego.

 

ROZDZIAŁ VIII

DOSTĘPNOŚĆ I ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin stale udostępniony jest na stronie Sklepu.
 2. Poprzez złożenie Zamówienia u Sprzedającego Kupujący wyraża akceptację Regulaminu, który jest integralną częścią umowy w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna z dniem jego publikacji na stronie internetowej Sklepu, przy czym do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Kupującego. 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i przeznaczona jest dla obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stornie Sklepu Internetowego i każdy bez wyjątku ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Strony zobowiązują się do rozstrzygania sporów w sposób polubowny, mając na względzie ciągłość i dobry poziom współpracy.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu Umowy Sprzedaży bądź innych,  a nie będą rozwiązane w sposób polubowny, będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo Sąd dla siedziby Sprzedającego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną  z dnia 18 lipca 2002r.
 6. W sytuacji utraty statusu przedsiębiorcy lub w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Kupujący nie jest uprawniony do dokonywania Zamówień i Zakupów w Sklepie, zobowiązany jest natomiast do poinformowania Sprzedającego o zaistniałej sytuacji i niezwłocznie wyrejestrować się ze Sklepu.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do:
  1. Wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu,
  2. Zmiany Cen oraz ilości Towarów w Sklepie,
  3. Wprowadzania nowych Towarów do Sklepie,
  4. Przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.
 8. Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym nie będącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.  Odstąpienie od Umowy Sprzedaży z Kupującym nie będącym Konsumentem może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
 9. W przypadku Kupujących nie będących Konsumentami Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Kupującemu odpowiedniego oświadczenia.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2017r.
 11. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres sklep@herrmann.com.pl.


Regulamin zakupów obowązujący do dnia 01.01.2017

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl